Privacy Policy

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”) oraz w związku, z tym, że kontaktuje się Pani/Pan z nami poprzez formularz kontaktowy znajdujący się na stronie WWW, chcielibyśmy przekazać Pani/Panu kilka ważnych informacji.

 1. KTO JEST ADMINISTRATOREM PANI/PANA DANYCH?
  Współadministratorami danych osobowych są Monika Golczyk – Wiewióra i Maciej Wiewióra prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki WIEWIÓRA & GOLCZYK ARCHITEKCI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. (dawniej: Wiewióra & Golczyk Architekci s.c. Maciej Wiewióra, Monika Golczyk Wiewióra) z siedzibą w Żywcu, ul. Kościuszki 42, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej nr NIP: 5531242017, REGON: 070498362, tel.: stacjonarny +48 33 8616557, e-mail: rodo@wiewioragolczyk.pl (dalej: „Administrator”).

 2. JAKA JEST PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA PANI/PANA DANYCH? DLACZEGO PRZETWARZAMY PANI/PANA DANE?
  Przetwarzamy Pani/Pana dane, ponieważ wyraził/a Pani/Pan na to swoją zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym, znajdującym się na naszej stronie WWW.

 3. KTO MOŻE BYĆ ODBIORCĄ PANI/PANA DANYCH?
  Odbiorcami danych mogą być nasi pracownicy, podmioty z nami współpracujące takie, jak np. księgowość i kadry, dostawca usług hostingowych.

 4. CZY BĘDZIEMY PRZEKAZYWAĆ PANI/PANA DANE POZA OBSZAR EOG?
  Informujemy, że nie zamierzamy przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego (przez państwo trzecie należy rozumieć kraje spoza UE i EOG).

 5. JAK DŁUGO BĘDZIEMY PRZETWARZAĆ PANI/PANA DANE?
  Pani/Pana dane będą przechowywane przez czas trwania korespondencji z Panią/Panem lub do czasu cofnięcia zgody.

 6. JAKIE PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH PANI/PANU PRZYSŁUGUJĄ?
  Ma Pani/Pan prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych, a także możliwość zgłoszenia sprzeciwu zgodnie z art. 21 RODO. Może Pani/Pan również wnieść skargę do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych przez Administratora.

  Może Pani/Pan cofnąć wyrażoną zgodę w dowolnym momencie, co jednak nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej cofnięciem.

  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie skutkuje niemożliwością kontaktowania się z Panem/Panią w celu udzielenia stosownych informacji objętych treścią wysłanego przez Panią/Pana zapytania.

  Nie podejmujemy zautomatyzowanych decyzji i nie stosujemy profilowania w odniesieniu do Pani/Pana danych.